Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. 3 april 2018
Nieuwsbrief
3 april 2018
Inhoud
dVi2017 met ingang van vandaag beschikbaar
Met ingang van vandaag is de dVi2017 beschikbaar voor elke corporatie. De test van deze applicatie door 50 corporaties is naar tevredenheid verlopen. Hun vragen en opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve versie.

Uiterlijk zaterdag 30 juni 2018 moet de dVi definitief gemaakt zijn en alle bijlagen zijn aangeleverd.

Meer informatie is te vinden op onze website.
Terug naar boven
Inlogprocedure en toegang opvraagprogramma dVi verslagjaar 2017
De opvraag dVi 2017 verloopt geheel digitaal via het opvraagprogramma. U kunt het programma online invullen. Voor elke corporatie is een beheerder (admin) bekend in het systeem. De beheerder is verantwoordelijk voor het toekennen van inloggegevens aan gebruikers en het bijhouden hiervan.
Om gegevens te kunnen invullen, wijzigen of beheren is een gebruikersnaam, mobiel telefoonnummer en wachtwoord van de gebruiker nodig. Alleen de beheerder is gemachtigd om gebruikers toe te voegen en te koppelen.
De beheerder dient deze koppeling voor elk nieuw uit te brengen (opvraag)programma opnieuw te regelen.
Terug naar boven
Rechten toekennen dVi en WOZ
De beheerder kan in de online applicatie via 'Beheer - Gebruikersrechten' u rechten toekennen voor dVi2017 en WOZ.
Er zijn verschillende soorten rechten die door de beheerder (admin) van de corporatie per afzonderlijk programma aan een gebruiker kunnen worden toegekend.
De gebruiker kan:
  1. geen rechten hebben (standaard instelling);
  2. rechten hebben om in te zien;
  3. rechten hebben om daarnaast te bewerken inclusief de back up functie of;
  4. daarnaast rechten hebben op het beheer van het betreffende programma om o.a. na het afsluiten weer te kunnen vrijgeven, na het verkrijgen van een unlockcode via de helpdesk.
Terug naar boven
Digitale aanlevering van bijlagen
Op onze site is een overzicht van de door u toe te zenden (aanvullende) informatie opgenomen, met daarbij de aantekening in welke vorm en met welke naamgeving dit moet gebeuren. De digitaal aan te leveren aanvullende informatie, moet via de 'upload' faciliteit in het beheerscherm van het opvraagprogramma worden toegevoegd.
Met het inzenden van de digitale bestanden geeft de corporatie een waarborg voor de authenticiteit van de documenten. U kunt, bij uitzondering en alleen als u het bestand nergens anders kunt onderbrengen, uw overige bestanden uploaden bij het onderdeel “overig”. Denk hierbij aan een begeleidende brief bij uw dVi.
Let er op dat u bij het scannen zowel de even als de oneven pagina’s meeneemt.
Terug naar boven
Importeren verslagjaar dVi2016
U heeft de mogelijkheid in dVi2017 om uw gegevens van vorig verslagjaar te importeren. De importmogelijkheid staat in het startscherm onder ‘overzicht aanwezige backups’, genaamd ‘vorig jaar’. Klik vervolgens op de button Importeren. Als de import geslaagd is, verschijnt er een melding welke bezitsgemeenten zijn toegevoegd aan het nieuwe bestand. Het kan zijn dat er door de import informatie weergegeven wordt die niet meer klopt. In dat geval moeten de gegevens handmatig worden aangepast. U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor uw ingediende informatie. Als er bezitsgemeenten ontbreken, dan kunnen die alsnog toegevoegd worden via 1.2 Algemene gegevens, onder punt C. Bezitsgemeente(n). Als er in een geselecteerde bezitsgemeenten geen bezit meer is en evenmin activiteiten, kan via dat scherm de gemeente ook gedeselecteerd worden.
Terug naar boven
Juridische scheiding
Voor corporaties die voor een juridische splitsing of hybride scheiding hebben gekozen is een apart memo op onze website geplaatst waar specifieke toelichting wordt gegeven op de verwerkingswijze in dVi2017. Wij vragen u rekening te houden met deze verwerkingswijze bij het invullen van de dVi, indien dit voor u van toepassing is.
Terug naar boven
Automatisch uitloggen dVi-applicatie
Bij het indienen van dPi2017 is gebleken dat er relatief veel gebruikers ingelogd bleven in de online applicatie terwijl ze er geen actief gebruik (meer) maken. Hierdoor werd de server onnodig belast. Het verzoek is dan ook om altijd op te slaan en volledig uit te loggen. Om de server minder te belasten worden gebruikers nu naar 60 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd.
Terug naar boven
Kwaliteit invoer data
Naar aanleiding van de uitgevoerde kwaliteitscontroles met betrekking tot voorgaand verslagjaar, heeft wij na overleg met diverse corporaties een aantal aanpassingen doorgevoerd in de dVi-applicatie. We willen daarom extra aandacht vragen voor de kwaliteit van de invoer, zodat verdere aanpassingen niet nodig zijn. Het laten plaatsvinden van een interne review is sterk aan te bevelen.
Terug naar boven
Verantwoording passend toewijzen mbt verslagjaar 2017 (onderdeel 5.8.1)
Naast beleidsmatige relevantie is de tabel in onderdeel 5.8.1 met name van belang om vast te stellen of de corporatie aan de passendheidsnorm voldoet. Dus of minstens 95% van de huishoudens met een recht op huurtoeslag zijn gehuisvest in een woning met een huur tot maximaal de voor het huishouden toepasselijke aftoppingsgrens. Om die reden voert de accountant ook werkzaamheden uit om de juistheid en de volledigheid van de verantwoording op dit punt vast te stellen.

Een aandachtspunt betreft de verantwoording van verhuringen met betrekking tot onzelfstandige verhuureenheden. Van belang is dat huurders van onzelfstandige woongelegenheden in de regel geen recht hebben op huurtoeslag. Het is van belang dat deze toewijzingen NIET worden verantwoord onder 5.8.1. Anders treedt er in voorkomende gevallen vervuiling op bij de berekening van de norm.

Uitzondering op deze regel betreft onzelfstandige woongelegenheden waarvoor geldt dat een verzoek van de corporatie/intermediaire verhuurder aan de Belastingdienst is gehonoreerd om deze woningen voor begeleid wonen (bijvoorbeeld Thomashuizen) of groepswonen voor ouderen te laten aanwijzen, zodat bewoners wel in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dat geldt ook voor studentenwoningen die in het verleden door de Belastingdienst in dit kader zijn aangewezen. De toewijzingen in de aangewezen complexen dienen WEL onder 5.8.1 te worden verantwoord, omdat ze ook meetellen voor de passendheidsnorm.

LET OP: de corporatie is verantwoordelijk voor het verantwoorden van alle toewijzingen van de corporatie middels de dVi-applicatie. Hieronder vallen ook de intermediaire verhuren.

Bovenstaande tekst heeft betrekking op dVi2017. Voor aanvullende wijzigingen in betreffende onderdeel die van toepassing zijn op verslagjaar 2018 verwijzen wij u naar de nieuwsbrief van 6 maart 2018.
Terug naar boven
Invloed WOZ-applicatie op dVi
In de WOZ-applicatie kunnen geen handmatige mutaties verricht worden, met uitzondering van het toelichten van de zachte p-toetsen. De WOZ-gegevens dienen te allen tijde geïmporteerd te worden met een .csv bestand. Indien u achteraf constateert dat er gegevens ontbreken of onjuist geïmporteerd zijn, dient u opnieuw het (gewijzigd) .csv bestand te importeren. Hierbij worden de eerder ingelezen gegevens verwijderd. De totaaltellingen van de geïmporteerde gegevens zullen vervolgens ook in dVi2017 in hoofdstuk 4.3 ‘Inzet en WOZ-waarde bezit toegelaten instelling’ ingelezen worden. Hierdoor zal de checksum van dVi2017 ook beïnvloed worden.
Terug naar boven
Assurancerapport dVi2017
Indien achteraf blijkt dat de ingediende gegevens (WOZ dan wel dVi) onjuist of onvolledig zijn, kan ervoor gekozen worden de applicatie(s) opnieuw vrij te geven. Als wij een verzoek krijgen om de WOZ-applicatie vrij te geven, geven wij ook automatisch dVi2017 vrij. Dit met het oog op de gevolgen voor de checksum en (bestuursverklaring en bijlage p-toetsen).
Indien de assurancerapporten al door de accountants verstrekt zijn (op basis van de verrichte controlewerkzaamheden, voorzien van checksumnummer), dient het verstrekte assurancerapport ingetrokken te worden en opnieuw verstrekt te worden door de accountant, op basis van de gewijzigde gegevens en checksum. Houd dus rekening met eventuele doorwerking van aanpassingen in de WOZ-applicatie in de dVi-applicatie en daarmee het assurancerapport. Verder is het van belang dat indien er wijzigingen worden aangebracht in de WOZ-applicatie, de gehele WOZ-applicatie weer opnieuw wordt ingediend.
Terug naar boven
Hoofdstuk 5.7, vraag 6
In hoofdstuk 5.7 ‘Verantwoording naleving specifieke wettelijke bepalingen’ dienen rechtmatigheidsvragen te worden beantwoord. Bij de subvraag van vraag 6 is de verwoording verduidelijkt door de ontkenning te verwijderen. Subvraag was: Zo ja: Is dit recht van pand of hypotheek strijdig met de bepalingen in artikel 21d lid 1 en 2 van de Woningwet? Subvraag is aangepast naar: Zo ja: Is hierbij voldaan aan de bepalingen in artikel 21d lid 1 en 2 van de Woningwet?
Terug naar boven
Verwijzing wetsartikelen Woningwet in dVi2017
Ten tijde van het vaststellen van de noodzakelijke documentatie rondom de bouw van de applicatie is uitgegaan van de Woningwet versie 1 januari 2017. Op 1 juli 2017 is de Woningwet herzien. Derhalve kan het voorkomen dat in diverse hoofdstukken verwezen wordt naar wetsartikelen met lidnummers die geldig waren in de periode 1 januari 2017 tot 1 juli 2017. Via deze link zijn de verschillen tussen versie 1 januari 2017 en 1 juli 2017 zichtbaar. Wij willen u erop wijzen om kennis te nemen van deze wijzigingen die van invloed kan zijn op het beantwoorden van vragen, met name in hoofdstuk 5.7 ‘Verantwoording naleving specifieke wettelijke bepalingen’. Een voorbeeld hiervan is vraag 22 in hoofdstuk 5.7. Hierbij wordt verwezen naar artikel 25 lid 4. In de versie van 1 juli 2017 is lid 4 verschoven naar lid 6.
Terug naar boven

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan nu af.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.