Corpodata

Samenwerkingsverband CorpoData

Via CorpoData vragen het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), de Autoriteit woningcorporaties (Aw) ondergebracht bij de Inspectie Leefbaarheid en Transport (ILT) alsmede de DG Wonen Bouwen (WB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) voor de minister voor Wonen en Rijksdienst gezamenlijk financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties op. Op twee momenten per jaar moeten gegevens aangeleverd worden; voor 15 december de prospectieve informatie (dPi) en voor 1 juli de verantwoordingsinformatie (dVi). Dit samenwerkingsverband CorpoData draagt zorg voor de ontvangst van de data en juiste verspreiding aan de partners.

CorpoData informatie

Op deze website vindt u informatie over CorpoData en de gemeenschappelijke gegevensopvraag dPi en dVi. Ook zijn via deze website alle downloads van CorpoData beschikbaar. Heeft u specifieke vragen over de opvraag van gegevens, kijk dan eerst in het menu Ondersteuning bij Veelgestelde vragen. Wordt uw vraag daar niet in behandeld, neem dan contact op met de helpdesk.