Corpodata

CorpoData

CorpoData zorgt voor de verzameling van financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties en de verspreiding daarvan aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). CorpoData is ondergebracht bij de Autoriteit woningcorporaties.

Op twee momenten per jaar leveren de corporaties gegevens aan; voor 15 december de prospectieve informatie (dPi) en voor 1 juli de verantwoordingsinformatie (dVi). Vanaf 2018 wordt de uiterste inleverdatum voor de dVi vervroegd naar 1 mei.

dVi2016

15 mei 2017

Op 3 mei 2017 is de dVi2016 voor alle corporaties beschikbaar gesteld. Bij het tabje 'gegevensopvraag' kunt u onder het kopje 'downloads' het definitieve excelbestand dVi 2016 vinden. De grootste wijziging is dat hoofdstuk 4.3 is komen te vervallen en de WOZ nu anders aangeleverd wordt.

www.corpodata.nl/gegevensopvraag/downloads

Definitieve toelichting dVi2016

Op 3 mei 2017 is de definitieve toelichting dVi2016 (d.d. 2 mei 2017) gepubliceerd. Bij het tabje 'gegevensopvraag' kunt u onder het kopje 'downloads' de definitieve toelichting dVi 2016 vinden.

www.corpodata.nl/gegevensopvraag/downloads. De grootste wijziging in de definitieve toelichting t.o.v de versie van 20 april 2017 is dat hoofdstuk 4.3 is komen te vervallen.  

WOZ-bestand

Corporaties hoeven voor dVi 2016 geen csv-bestanden te importeren in een aparte WOZ-applicatie. Corporaties kunnen hun WOZ-informatie nu rechtstreeks mailen naar CorpoData van de Autoriteit woningcorporaties. Het email adres luidt als volgt: WOZ@CorpoData.nl. Daarmee wordt het eenvoudiger om aan de uitvraag van de verantwoordingsinformatie (dVi2016) te voldoen. Voor een snelle afhandeling is het van belang dat het csv-bestand én de titel van het onderwerp in de email die wordt verstuurd, voldoet aan het volgende format:

WOZ-LXXXX-JJMMDD-V01. In de handleiding staat de wijze van aanleveren verder beschreven.

Vanaf woensdag 17 mei 2017 kunnen de corporaties het bestand mailen en is de handleiding te vinden bij het tabje 'gegevensopvraag'- 'downloads'.

www.corpodata.nl/gegevensopvraag/downloads.

Reductie aantal P-toetsen in dVi2016

Veel corporaties hebben eind 2016 problemen ondervonden bij het invullen van de opvraagprogramma’s voor dPi en het scheidingsvoorstel. De Aw heeft de nodige maatregelen genomen om te voorkomen dat tegen dezelfde problemen wordt aangelopen. Eén van de maatregelen is het sterk reduceren van het aantal Plausibiliteitstoetsen (P-toetsen), welke de performance van de applicatie negatief beïnvloeden. Het is in uw en ons belang dat de kwaliteit van de aangeleverde data op orde is. In het kader van de reductie in P-toetsen willen we u dan ook vragen om extra rekening te houden dat hierdoor minder controle op eventuele vergissingen plaatsvindt.

Beoordeling en indienen definitief scheidingsvoorstel

Op 8 mei 2017 is er door de AW aanvullende informatie beschikbaar gesteld over de beoordeling en het indienen van het definitief scheidingsvoorstel. Deze aanvullende informatie kunt u vinden op de homepagina van CorpoData (www.corpodata.nl).          Vragen mbt het scheidingsvoorstel

Vragen mbt het scheidingsvoorstel kunt u stellen aan de helpdesk CorpoData. De helpdesk is bij voorkeur bereikbaar via e-mail: helpdesk@corpodata.nl
Wij verzoeken u in het onderwerpveld van uw e-mail het L-nr van uw corporatie te vermelden. Ons streven is om binnen 2 werkdagen op uw mail te reageren.
Telefoon: 0800-2677632 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).
Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 5 juni (2e Pinksterdag) is CorpoData telefonisch niet bereikbaar.

Verbeterde versie dPi 2016

Sommige corporaties moeten de prognose-informatie (dPi) gedeeltelijk opnieuw inleveren. Bij de corporaties die dit betreft, heeft de Aw dit aangegeven in haar oordeelsbrief over het scheidingsvoorstel. Het geldt ook voor corporaties waarbij het definitieve scheidingsvoorstel sterk afwijkt van het ontwerpvoorstel. De dPi 2016 is op punten verbeterd. Op dit moment worden de wijzigingen getest. De verbeterde dPi 2016 is naar verwachting in de week van 22 mei voor deze corporaties op de corpodatasite beschikbaar.

Intramuraal zorgvastgoed

In hoofdstuk 2.1 en 2.2 is er aangesloten op de definities van het handboek marktwaardering. In het handboek is echter intramuraal als aparte categorie opgenomen, zonder dat hier het etiket “Onzelfstandig” is opgeplakt. Een intramurale zorgeenheid kan ook zelfstandig zijn. In eerste aanleg is aangegeven dat deze onder zelfstandig moeten worden opgenomen. Dit kan echter problemen veroorzaken met aansluiting met 4.2.4 en ook 5.6 (waar specificatie Wonen en Zorg wordt gegeven). De eenheden kunt u als intramuraal en niet als zelfstandig opnemen.

 

Beoordeling van de scheidingsvoorstellen

8 mei 2017

Zoals toegezegd heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het merendeel van de voorlopige oordeelsbrieven over de scheiding Daeb niet-Daeb voor 5 mei verstuurd. Inmiddels heeft 80% van de corporaties een oordeelsbrief ontvangen of ontvangt de brief deze week. De overige 20% volgt in de komende weken, inclusief voor die corporaties waarvan de wettelijke beslistermijn is verlengd tot na medio mei.

Het invullen van de dPI 2016 met alle nieuwe zaken uit de wetgeving, waaronder de scheiding DAEB/niet-DAEB was geen makkelijke opgave. Gecombineerd met de problemen van CorpoData, heeft dit er toe geleid dat een deel van de aanvragen later volledig was dan vooraf voorzien en dus ook later in behandeling genomen kon worden. Dit kan tot gevolg hebben dat een beperkt aantal corporaties na half mei nog een oordeel ontvangt. In dat geval zal de Aw in de loop van volgende week contact met u opnemen. 

De corporaties kunnen op basis van dit voorlopige oordeel hun definitieve scheidingsvoorstel opstellen en uiterlijk 1 juli a.s. indienen. Als blijkt dat een corporatie in de problemen komt met de indiening per 1 juli, bijvoorbeeld omdat er nieuwe zienswijzen opgevraagd moeten worden, dan is op verzoek uitstel mogelijk.

Indiening definitieve scheidingsvoorstellen: voor 1 juli

8 mei 2017

De indiening van de definitieve scheidingsvoorstellen is anders dan die van de ontwerpvoorstellen.

De CorpoData-applicatie scheiding DAEB/nietDAEB wordt niet meer gebruikt. Wel van toepassing zijn de dVi, de WOZ-informatie, een aanvraagformulier voor de goedkeuring van de scheiding en een excel-opvraag met een beperkt aantal gegevens en voor een aantal corporaties een dPi.

Alle corporaties moeten de dVi 2016 indienen. Deze is inmiddels te downloaden via de site van CorpoData. Corporaties kunnen dit jaar hun WOZ-informatie direct mailen naar de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Voor 15 mei geeft de Aw nadere informatie en een e-mailadres waar de WOZ-bestanden in het format .csv naar toe gestuurd kunnen worden. De aanvraagformulieren scheiding DAEB/niet-Daeb zijn invulbare PDF’s . Deze staan nu op de CorpoDatasite. Ditzelfde geldt voor een Excel definitief Scheidingsvoorstel, waarin alleen de openingsbalans 2017 en informatie over de interne lening wordt opgevraagd. Een toelichting op dit Excel-formulier is nog niet aanwezig, maar volgt binnenkort. Tot slot zal een beperkt deel van de corporaties een nieuwe dPI moeten indienen. Dit geldt alleen als dat is aangegeven in de brief voorlopig oordeel, of als de corporatie in haar definitieve scheidingsvoorstel sterk afwijkt van het ontwerpvoorstel. Vanuit de beoordeling van de ontwerpvoorstellen is er een aantal thema’s naar voren gekomen waarvoor de Aw aandacht  wil vragen bij de definitieve indiening. Deze thema’s zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd via een afzonderlijke nieuwsbr

Gepubliceerd: 3 PDF’s en 6 maal excel (zie 'downloads' onder de tab 'gegevensopvraag')

WOZ-bestand direct te mailen naar Aw

Corporaties kunnen dit jaar hun WOZ-informatie direct mailen naar de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Daarmee wordt de uitvraag van de verantwoordingsinformatie (dVi2016) voor hen een stuk eenvoudiger; zij hoeven niet langer .csvbestanden te importeren in een aparte WOZ-applicatie.

Corporaties ontvangen voor 15 mei nadere informatie en een e-mailadres waar zij het .csv WOZ-bestand naar toe kunnen sturen.

Documenten dVi verslagjaar 2016

Bij het tabje 'gegevensopvraag' kunt u onder het kopje 'downloads' het definitief model dVi 2016 vinden.

Documenten wet- en regelgeving

Bij het tabje 'gegevensopvraag' onder het kopje 'wet- en regelgeving' kunt u van verschillende verslagjaren de volgende stukken vinden:

  • Handleiding functionele indeling winst- en verliesrekening bij corporaties
  • Handboek modelmatig waarderen marktwaarde
  • Regeling Toegelaten Instellingen volkshuisvesting

 

Op deze website vindt u informatie over CorpoData en de gemeenschappelijke gegevensopvraag dPi en dVi. Ook zijn via deze website alle downloads van CorpoData beschikbaar. Heeft u specifieke vragen over de opvraag van gegevens, kijk dan eerst in het menu Ondersteuning bij Veelgestelde vragen. Wordt uw vraag daar niet in behandeld, neem dan contact op met de helpdesk.